اموزش تشعشع در انسیس فلوینت

توسط: علی

این فایل به بررسی مدل های تشعشع و نحوه کار با انها در انسیس فلوینت می پردازد …