«جزوه درسی مالیه ی عمومی»

توسط: علی

تعادلهای اساسی اقتصادمراحل رشد اقتصادیرفاه اجتماعی و شاخصهای آن در ایرانتوزیع درآمد های دولتکالاهای عمومی و کالاهای خصوصیفقر چیست و خط فقر کدامست؟معیارهای سنجش نقش دولتتفاوت عوارض و مالیاتکشش عرضه و تقاضاتقسیم بندی مالیاتها از دیدگاه اقتصاد خردطبقه بندی یارانه هاپولشویی چیست؟حذف صفر از پول ملیانواع رانتحفره های دولت …