کتاب تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت – 96

توسط: علی

جامعه آرماني ترسیم شده در سند چشم‌انداز سال 1404، باید از حداکثر سلامت برخوردار باشد. نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران در این سند، مسئول و پاسخگوست که ضمن فراهم‌سازی زمینه دستیابي به بالاترین سطح امید به زندگي همراه باکیفیت براي آحاد مردم، اعتماد کامل مردم را جلب کرده و با کسب حمایت کلیه سازمان‌ها و نهادها، رویکرد سلامت در همه سیاست‌ها را اجرایي نماید. این نظام با اولویت دادن به ارتقاي سلامت و پیشگیري، به بهره‌مندی مردم از مراقبت‌های کارای سلامت جسمي و رواني، توجه به سلامت اجتماعي و حرکت در مسیر سلامت معنوي اهتمام دارد. در این نظام، عدالت همه‌جانبه (در تأمین، توزیع منابع و تحقق سلامت) با رعایت کامل اصول و اخلاق حرفه‌ای اصل نخست بوده و تمامي افراد بر اساس نیاز خود از مراقبت‌های سلامت بهره مند خواهند بود و بر اساس توان پرداخت، در تأمین مالي مشارکت خواهند داشت. این نظام خلاق بوده و با استفاده از شواهد معتبر و بهره‌مندی حداکثري از کلیه ظرفیت‌های انساني (مشارکت مردم)، سازماني (همکاري همه بخش‌های ذينفع)، علم و فناوری، مناسب‌ترین …