کد فرترن وگزارش حل معادله موج یکبعدی به روش upwind با شرط مرزی پریودیک , پله و

توسط: علی

کد فرترن وگزارش حل  معادله موج یکبعدی به روش upwind با شرط مرزی پریودیک , پله و سینوسی …